Tarieven vanaf 01-05-2020


Pedicurebehandeling standaard    29.50

Pedicurebehandeling Reuma    29.50

Pedicurebehandeling aan huis v.a. 30,00

Pedicure Kort ; knippen, nagel en nagelomgeving 19.00

Behandeling 10 min 10,00

Shellac behandeling    22.50

Pedicure en shellac 39.50

Lcn nagel per nagel 9.50

Voet en onderbeen massage 25/30 min 22.50

Pedicure en voetmassage    39.50


Manicure behandeling uitgebreid    30.00

Gellak handen         

Losse behandeling ( masker/scrub) 5,-

  


Algemene voorwaarden

*Met het maken van een afspraak gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden

* Inspanningen*

Pedicure Margriet zal de behandelingen naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, pedicure margriet zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

* afspraken*

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Margriet melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, declareer ik een gedeelte van de behandeling middels een factuur. Na betaling van deze factuur mag er weer een nieuwe afspraak gemaakt worden. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag pedicure Margriet de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het hele afgesproken honorarium berekenen. Pedicure Margriet moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, liefst uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden indien zij gehinderd worden door overmacht.

Pedicure Margriet vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling. Na 2 consulten is het ook mogelijk het bedrag over te maken, in overleg.

* Privacy*

De cliënt voorziet Pedicure Margriet bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Pedicure Margriet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Ik neem de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Pedicure Margriet behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


*Beschadiging en Diefstal*

Pedicure Margriet heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

Pedicure Margriet meldt diefstal altijd bij de politie.


*Klachten*

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden.

Pedicure Margriet moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure Margriet de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

  • De garantie vervalt indien:
  • De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door de pedicure is geadviseerd.
  • De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

*Behoorlijk gedrag*
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Margriet het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Op elke overeenkomst tussen Pedicure Margriet en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Vanaf 1 januari 2017 zijn wij verplicht aan een meldcode voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld/ kindermishandeling